приемане на документи

ГРАФИК

Първа АЕГ обявява следния график за приемане на документи за участие в класиране на ученици в 8-ми клас за учебната 2019/2020 след трети етап на основание чл.69 и чл.70 от НАРЕДБА №10/ 2016г. на МОН.

 

1.Приемането на документите се извършва в канцеларията на училището на 02.08.2019 г. от 09.00 до 16.00 часа.

 

2. Заемането на свободните места ще се извърши след разглеждане на документите от комисия, определена със заповед № УД- 898/24.07.2019г. на директора в срок до 05.08.2019 г. до 12.00 ч.

Протоколът с класираните ученици ще бъде обявен на 05.08.2019 г. в 12.00 ч.

 

3.Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец /получава се в училището/;
  2. Свидетелство за завършено основно образование;
  3. Служебна бележка с резултатите от НВО след завършен 7.ми клас
  4. Акт за раждане /при необходимост/.

 

 

От ръководството на Първа АЕГ

 

 

Прием на ученици след завършен 7. клас Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Приемат се 182 ученици  след завършен седми клас, а профилът е "Чужди езици". Максималният бал е 500 точки и се формир... Научи повече