Олимпиада по лингвистика - резултати на учениците от втора състезателна група предложени, непредложени и не класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика

 Олимпиада по лингвистика - областен кръг, София -04.02.2022 год.  Протокол с резултатите на учениците, предложени за участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика

Протокол № 2 за резултатите на учениците , които обласната комисия не предлага за допускане до националния кръг на олимпиадата по лингвистика, 2022 година.

Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2022/2023 г.            Първа АЕГ е училище с държавен план–прием, определен с действащата в момента Наредба №10 от 01.09.2016 г. на Министерството на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. На основание Заповед  № РД 01-410/26.04.22 г. на Началника на РУО на МОН п... Научи повече