Държавен план-прием в VIII клас  по профили – чужди езици в Първа АЕГ за учебната 2020/2021 г.

 

           Изборът за 3-ти и 4-ти профилиращи предмети става в края на 10.клас след завършване на първи гимназиален етап според ЗПУО. Като трети и четвърти профилиращи предмети в гимназията основно се изучават БЕЛ, Математика, Химия и ООС, Биология и ЗО, История и цивилизации, География и икономика, Философия, ИТ. В 8.ми клас учениците подреждат своите желания при кандидатстването според предпочитанията си към втория чужд език. Вторите чужди езици- РЕ, ИЕ, НЕ, ФЕ, започват да се изучават от 9. клас с 3,5 часа седмичен хорариум, който нараства до 12. клас с по 7 часа седмичен хорариум. Вторите чужди езици са втори профилиращ предмет в гимназията.