СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМ в VIII КЛАС

Приемът в гимназията се  извършва съгл. Наредба № 10 / 1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, раздел III Държавен план-прием на ученици в 8. клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО.

Класирането се извършва централизирано от РУО София-град на три етапа. Класирането след трети етап, при наличие на свободни места се извършва от училището.

 Подробности в раздел "ПРИЕМ" - Държавен план-прием в VIII клас  по профили – „Чужди езици“ и „Предприемачески“ в Първа АЕГ за учебната 2021/2022 г.

 

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

Свободните места се обявяват в тридневен срок след освобождаването им. 

Към дата 8.07.2021 година няма свободни места за прием на ученици от IX, X , XI и XII клас.

Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.