СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ В ПЪРВА АЕГ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

За учебната 2020/2021 година по държавен план-прием след 3-ти етап на класиране е обявено едно свободно място в паралелка с профилиращи предмети АЕ и ИЕ за момче.

Документите според чл. 70, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. се подават в канцеларията  на Първа АЕГ  на 04.08.2020.г. от 9:00 ч. до 13:00 ч.

Необходими документи за записването:

  1. Свидетелство за завършено основно образование след  7. клас – оригинал;
  2. Справка от родителя- по образец /получава се в училището/;
  3. Служебна бележка с получените точки от НВО – оригинал/може и копие/;
  4. Оригинал и ксерокопие на акт за раждане  (само за близнаци);
  5. Заявление до директора по образец.

Комисията за прием на документите на кандидат - гимназистите  ще разгледа и обяви резултатите от класирането след 14 ч. на 04.08.2019 г. 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПЪРВА АЕГ